Inori Hanari, strona 3

29 tekstów – auto­rem jest Ino­ri Ha­nari.

Miłość dop­ro­wadza nas do sza­leństwa,na­tomiast jej brak do obłędu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 kwietnia 2013, 21:38

Wie­działaś,że Fran­cu­zi mają naj­lep­sze na świecie gołębie poczto­we?[..]Wy­puszczają je na fron­cie i każą frunąć do do­mu.To cała ich wie­dza.Ale żeby się tam dos­tać muszą le­cieć nad po­lami bi­tew­ny­mi.Wyob­rażasz to so­bie?Le­cisz wy­soko w górze nad zgrozą i cier­pieniem i wiesz,że nie wol­no ci spoj­rzeć w dół.Mu­sisz pat­rzeć przed siebie.Inaczej nie do­lecisz do do­mu.Pot­ra­fisz so­bie wyob­ra­zić większą odwagę? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2013, 19:34

Pier­wszy lep­szy głupiec pot­ra­fi za­dawać ból,lecz tyl­ko nieliczni umieją go przedłużyć w nieskończoność. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 kwietnia 2013, 14:14

Tor­tu­ruje się in­nych by oni nie mog­li tor­tu­rować nas. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 3 kwietnia 2013, 21:04

Za słabi by żyć.
Za sil­ni na śmierć.
Za słabi by nieść swój życiowy krzyż.
Zbyt dum­ni by przyjąć czyjąś dłoń.
Zbyt chci­wi by po­dać swą.
Ludzie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2013, 14:53

Żyj z całych sił,bo żyje­my dla in­nych,nie dla siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 marca 2013, 09:54

Nie ma sprzy­jających wiatrów dla statków bez celu. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 27 marca 2013, 13:13

* * *

Mo­je szczęście odeszło ,
Słyszałam: Zegnaj!
I widziałam jak zni­ka we mgle…
Już go nie zo­baczę
Zos­ta­wiło mnie

A te­raz tęsknie…
Zapląta­na wśród różnych problemów
Nie wy­dos­ta­ne się
Nie pobiegnę
Nie dogonię

Ale wyruszę
I się ot­rząse
Zos­ta­wie to tobie
Od­najde ,przyniosę
Na two­je ręce złoże
Mo­je szczęście ,Boże

Gdy przyj­dzie po mnie da­ma
Na czar­no ub­ra­na
Chwy­ci moją dłoń
Ja po­dam swą

I pójdę
I znajdę
Grób już nie będzie przeszkodą
Lecz bramą się stanie

Mo­je szczęście-ciebie odnajde 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 marca 2013, 16:16

Ilek­roć wy­daje mi się,że mogę dot­knąć nieba,oka­zuje się,że mam za długie no­gi...-o huśta­niu się na huśtawkach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2013, 20:45
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność