Inori Hanari, myśli

22 teksty (myśli) – auto­rem jest Ino­ri Ha­nari.

Dni mi­jają i żad­na siła nie jest wsta­nie ich zat­rzy­mać. Czas mu­si płynąć. Każdy ko­lej­ny dzień jest wyz­naczni­kiem nasze­go życia. To co wy­pełnia nasze dni jest miarą naszej wartości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 maja 2014, 20:43

Strach pa­raliżuje je­dynie w niewiel­kich daw­kach.Po­tem sta­je się ener­gią do działania.Całe szczęście,że Hit­ler o tym nie wiedział. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2014, 14:25

Prob­le­mem świata jest sta­wianie so­bie granic.

Bo ten pan nie może być sportowcem.
A ta pa­ni nie może tańczyć.

Mo­tyl nie może być szczęśli­wy, bo za krótko żyje.
Żyra­fa nie może się położyć, bo ma za długą szyje.
Słoń nie la­ta,bo mu wa­ga na to nie pozwala.
Niema nie śpiewa bo głos jej zamiera.

To tyl­ko mrzon­ki zaj­mujące nasz czas i od­da­lające nas od celu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2013, 13:40

Ci, co zginęli w wal­ce, ci, co wie­dzieli, za co giną, mieli może w tym po­ciechę, że śmierć ich ma ja­kiś sens. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2013, 19:59

Woj­na to czys­ta herezja. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2013, 13:02

Głupo­ta to luksus. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 sierpnia 2013, 17:50

Nie­rzad­ko za złem stoi większe od niego dobro. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 sierpnia 2013, 20:24

Każde­go wie­czo­ru możemy pow­tarzać,że jut­ro zaczniemy od no­wa.Że od jut­ra zacznę się uczyć,być grzeczna,rzucę pa­lenie,zacznę ćwiczyć,będę czy­tać książki,po­wiem ma­mie,że ją kocham.Jut­ro.A co po­wiemy kiedy przyj­dzie śmierć i po­wie,że jut­ra nie będzie?Że mojej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2013, 20:42

Śmiech to bluźnier­stwo wo­bec anar­chii.Ty­rani mądrze czy­nią że się go boją. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2013, 13:37

Nieog­ra­niczo­na władza w rękach og­ra­niczo­nych ludzi zaw­sze pro­wadzi do okrucieństwa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 maja 2013, 20:57
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność