Inori Hanari, teksty z kwietnia 2013 roku

9 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ino­ri Ha­nari.

Wysługując się in­ny­mi człowiek tra­ci swoją war­tość.Szko­da,że dzi­siaj wygląda to trochę inaczej... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2013, 15:35

Skrzydła dob­rze by mieć, ale chy­ba mi brak ta­kiej wiary by gdzieś móc od­le­cieć tak jak ptak. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 kwietnia 2013, 09:43

Cza­sami wy­daje mi się,że mie­szkają we mnie dwie oso­by.Jed­na jest duszą,a dru­ga ciałem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2013, 15:55

Posłuchaj ciszy.W niej kryją się dziw­ne myśli i słowa,które wy­powie­dziane na głos stają się od­po­wie­dzią na nasze pytania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2013, 09:33

Leżała tam cała zak­rwa­wiona.Pod­biegłam do niej i wzięłam w objęcia.Śle­po pat­rzyłam w jej z wol­na gasnące oczy.Poczułam nagłą falę żalu.Rozpłakałam się.Mo­je łzy zaczęły ska­pywać na jej zmęczoną twarz.Otarłam je szyb­kim ruchem i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2013, 18:13

Miłość dop­ro­wadza nas do sza­leństwa,na­tomiast jej brak do obłędu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 kwietnia 2013, 21:38

Wie­działaś,że Fran­cu­zi mają naj­lep­sze na świecie gołębie poczto­we?[..]Wy­puszczają je na fron­cie i każą frunąć do do­mu.To cała ich wie­dza.Ale żeby się tam dos­tać muszą le­cieć nad po­lami bi­tew­ny­mi.Wyob­rażasz to so­bie?Le­cisz wy­soko w górze nad zgrozą i cier­pieniem i wiesz,że nie wol­no ci spoj­rzeć w dół.Mu­sisz pat­rzeć przed siebie.Inaczej nie do­lecisz do do­mu.Pot­ra­fisz so­bie wyob­ra­zić większą odwagę? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2013, 19:34

Pier­wszy lep­szy głupiec pot­ra­fi za­dawać ból,lecz tyl­ko nieliczni umieją go przedłużyć w nieskończoność. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 kwietnia 2013, 14:14

Tor­tu­ruje się in­nych by oni nie mog­li tor­tu­rować nas. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 3 kwietnia 2013, 21:04
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność